AID2

Go to content

Main menu:

O mne

John Graham
Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
M.B.A., City University, U.S.A.
B.A. Psychológia, Whittier College, U.S.A.

    Mám viac ako 20 rokov pedagogických skúseností zameraných najmä na ústnu a písomnú komunikáciu na univerzitnej úrovni. V sú?asnej dobe pracujem ako u?ite?, prekladate? a firemný tréner. Mám skúsenosti s prácou s mana?érmi na Slovensku, v ?eskej republike, Bulharsku a Rumunsku. Okrem vedenia svojho vlastného podniku u?ím v programe MBA na City University predmet Mana?érska komunikácia a ob?as aj Vedenie ?udí a Organizácia a riadenie. Som ochotný a schopný zapája? sa do ?al?ích projektov a aktivít.
     U?ím tie? obchodnú angli?tinu a ob?as vediem aj jazykové kurzy be?nej angli?tiny pre rôzne jazykové úrovne. Mám aj certifikát CELTA na výu?bu angli?tiny.
    Mám dlhoro?né skúsenosti s vyu?ovaním kurzov písania (writing composition) na univerzitnej úrovni, ?o vyu?ívam pri robení jazykových korektúr. Vzh?adom k tomu, ?e viem plynule rozpráva? po slovensky, robím aj preklady, najmä z ??e?tiny a sloven?iny do angli?tiny.


Kontakt:

Mobil: +421 911 64 98 98
Email: info@aid.sk


 
Back to content | Back to main menu